Auen tshe aimiakanit

Ui katshitiniati, shakassinitaku ne enat mashinaikanuian.